"Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání."

(Galileo Galilei)

Pokud je to možné, nebojujte s přírodou více, než je nutné. Nejen, že nikdy nemůžete vyhrát, ale můžete zanechat po své pozemské činnosti pro další pokolení okolní svět co možná nejméně škodlivý.

Možné škodlivé účinky pesticidů (fungicidů a herbicidů)

V minulosti bylo vyhodnocování bezpečnosti chemických látek prováděno jejich podáváním laboratorním zvířatům ve vysokých dávkách a sledováním jejich negativních následků jako jsou otravy, vrozené vady, rakovina a tak dále. Tyto studie mohou přinést jistě významná zjištění, ukázalo se však, že se tímto způsobem se nemusí poznat všechny škodlivé účinky chemických látek. V posledních letech vědci zjistili, že i nízké dávky některých chemických látek mohou mít nepříznivé účinky tím, že naruší endokrinní systém - hormonální systém těla (endokrinní žlázy hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu na ovlivnění vzdálených orgánů). Takovéto "endokrinní disruptory" (látky, případně směsi látek, které zasahují do normálních funkcí endokrinního systému a mohou tak narušovat fyziologické funkce endogenních hormonů) mohou zřejmě způsobit trvalé narušení v endokrinním systému a to i dlouho po vystavení se chemické látce a to dokonce i v nízkých dávkách, kterým je člověk při postřiku vystaven. Toto narušení endokrinního systému se může stát, když se zasažení pesticidem vyskytne v kritickém čase v době vývoje plodu, včetně období těsně před porodem. Endokrinní disruptory mohou vyvolat změny v hormonálním systému těla, které ovlivní tzv. epigenetické změny (změněná exprese genu), což ovlivňuje genetické programování buněk těla.

Určité pesticidy a jiné syntetické chemikálie byly prokázány jako endokrinní disruptory. Zatímco existují zásluhy pro vhodné použití pesticidů pro zvládání chorob (fungicidy), studie endokrinních disruptorů opět slouží jako připomínka, že syntetické chemikálie někdy představují rizika, kterým nerozumíme nebo o kterých vůbec nevíme. Proto se znažte minimalizovat rizika při záměru použití pesticidů - v tomto případě selektivních herbicidů:

• Minimalizovat zbytečnou aplikaci selektivních herbicidů tím, že použijete druh selektivního herbicidu jehož účinné látky mají na nežádoucí plevelnaté rostliny žádaný účinek. 

• Pokud je to možné, zvažte použití pesticidů se sníženým rizikem.

• Vždy používejte osobní ochranné prostředky a dodržujte doporučená opatření a to při aplikaci jakéhokoli pesticidu. Zejména děti a těhotné ženy by se v průběhu postřiku herbicidů neměly zdržovat v blízkosti obsluhy postřikovače.

I proto u jednotlivých níže uvedených plevelů nyní neuvádíme jen vhodné herbicidy, ale snažíme se formou individuálního poradenství poskytnout co nejbezpečnější a zároveň nejúčinější druh herbicidu a zároveň objasnit techniku aplikace (v závislosti na druhu postřikovače), aby nedošlo k nežádoucím jevům jako je:

 • - předávkování (zbytečně velká pesticidní dávka)
 • - nízká aplikační dávka bez účinku, nebo jen se sníženým účinkem
 • - použití nevhodného herbicidu (zbytečná aplikace)
 • - kontaminace půdy při chybné technice postřiku


Náš tip Odstraňování plevelů a nežádoucí vegetace na kompozitních a pevných plochách bez použití glyfosátů - InfraweederHerbicid je pesticid

Záměna totálního herbicidu za selektivní. Nevratné poškození trávníku v počátečním stadiu.Herbicid je pesticid, který se používá k likvidaci nežádoucích rostlin. Největší účinnost mají herbicidy při aplikaci na již vzrostlé rosliny (plevele), při vhodných podmínkách pro jejich růst. Sucho a nízké jarní a podzimní teploty rapidně snižují jejich účinnost.  Herbicidy se dělí na totální a selektivní.

 1. Totální herbicidy (...více k totálním herbicidům) likvidují téměř všechny rostoucí rostliny.
 2. Záměna totálního herbicidu za selektivní. Stav před celkovou rekonstrukcí.Selektivní herbicidy jen rostliny, které jsou v daném porostu nežádoucí.

Kladu velký důraz vyvarovat se jejich záměny, neboť následky záměny totálního herbicidu za selektivní bývají fatální, nedají se zastavit a již v krátkém čase po aplikaci ani omezit.
S odvoláním na zákon o ochraně rostlin se mohou používat jen registrované herbicidy. Každoročně je Státní rostlinolékařská správa aktualizuje formou Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin. V tomto seznamu je rovněž uvedeno jaké herbicidy je povoleno aplikovat na travnaté plochy. 

Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba Při záměně totálního herbicidu za selektivní v trávníku velkou odolnost prokázala paradoxně nežádoucí a plevelnatá kostřava rákosovitá.při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. Tzn., že  přípravky spadajících do kategorie „Přípravků pro profesionální použití“ nesmíme prodat běžným spotřebitelům. V našem prodejním sortimentu proto najdete pouze selektivní herbicidy v balení pro "NEPROFESIONÁLNÍ" uživatele, tzv. hobby balení.

 

Selektivní herbicidy

Selektivní herbicidy registrované do trávníků jsou systemické přípravky převážně proti dvouděložným plevelům. Aplikují se formou postřiku na listy rostlin trávníku (nejčastěji tlakovými postřikovačemi), u kterého před postřikem nebude minimálně týden provedená seč a to z toho důvodu, aby účinné látky pronikly vnitřním Selektivní herbicidy aplikujte maximálně do 25C !!! teploty trávníku. Tato maximální teplota musí být i několik hodin po postřiku - do úplného zaschnutí.systémem do celé rostliny. Selektivní herbicidy je ideální aplikovat v teplotách 15 - 20 stupňů za sucha, nejlépe v podvečerních hodinách, kdy ustává vítr (úlet i pouhých par může poškodit okolní výsadbu). Po postřiku by nemělo 6 hodin pršet, jinak může dojít ke snížení účinku.
Při aplikaci jsou účinné látky obsažené v selektivních herbicidech translokovány do kořenů, stonků, oddenků, což vede ke zničení nežádoucích (plevelnatých) rostlin v trávníku. Selektivní herbicidy způsobují u dvouděložných i jednoděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního herbicidu. Aby byl vybrán ten optimální selektivní herbicid je potřeba nejprve co nejpřesněji identifikovat druhy nežádoucích plevelů.

Profesionální přesné tlakové postřikovače v eshopu

Ruční, zádové tlakové postřikovače v eshopu

Plevele v trávníku

Za plevel je považována jakákoli rostlina, kterou si pěstitel v trávníku nepřeje. Jinými slovy je to jakákoliv rostlina, která má jiné vlastnosti než od trávníku očekáváme (barva, tvar listů, rychlost růstu, aj.) a tím dochází ke zhoršení zejména estetických hodnot travnatých ploch. Na nově chybně založeném trávníku najdeme velmi široké složení jednoděložných i dvouděložných plevelů.

doporučení  Doporučený pracovní postup k založení trávníku výsevem i pokládání koberců


Herba mala cito crescit

plevel roste rychleji
Profesionální tlakový postřikovač 25 litrů Acuspray

Toto složení a množství plevelů ovlivňuje zejména množství semen v horní vegetační vrstvě použité půdy, lokalitě a roční době, kdy je trávník zakládán. Na nově založený a tím i více či méně zaplevelený trávník je dobré vyvarovat se brzké aplikace selektivních herbicidů. Velmi důležité jsou první seče samozřejmě s dodržením zásad (...více článek Sekání trávníků), které rostoucí plevele oslabí a postupně vytěsní z trávníkové plochy. Existují však i plevele, které dobře snáší nízkou a častou seč, jsou odolné proti postřikům doporučených a registrovaných selektivních herbicidů. V případě, že se Plevelnaté jednoděložné i dvouděložné druhy se mohou vyskytovat i na jinak dobře udržovaných travnatých plochách. Trávník uprostřed velmi dobře udržované zahrady v pražských Dejvicích.jedná o malé plochy mnohdy dochází i na mechanické odstraňování. Na velké, takto postižené trávníkové plochy je mnohdy nutná aplikace totálního herbicidu (likvidace všech rostlin, včetně rostlin trávníku), odstranění odumřelé rostlinné hmoty, renovace horní části vegetační vrstvy přeložením tenké vrstvy bezplevelným trávníkovým substrátem a provedením opětovného výsevu travní směsí s podporou trávníkového hnojiva dle ročního období. Starší zaplevelený trávník svědčí nejen o počátečních chybách zhotovitele (nedostatečně ošetřená půda totálními herbicidy před výsevem, používání komponentů bez záruky bezplevelnosti atd), ale především o nedbalé a nedůsledné údržbě. Proti zásadám provedená seč (viz. článek Sekání trávníků), nedostatek nebo naopak nadbytek závlahy (viz. článek Závlaha trávníku), nedostatečná minerální výživa trávníku (viz. stránky Trávníková hnojiva), neléčení napadeného trávníku infekčním onemocněním (viz. stránky Choroby trávníků) vede k zastavení, nebo oslabení růstu rostlin trávníku a tím je dán prostor k rychlému rozšíření konkurenčních plevelnatých druhů ať již dvouděložných, nebo jednoděložných. Plevelnaté druhy se však mohou vyskytovat i v dobře udržovaném trávníku. Jedná se převážně o náletový plevel, nebo o činnost žížal, krtků a jiných živočichů svou činností přetvářející vegetační vrstu.

Plevele v trávníku dělíme na:

a) jednoděložné
b) dvouděložné

 


a) Jednoděložné plevele (nejčastěji se vyskytující)

Zaplevelený trávník díky nezodpovědnému přístupu profesionálního realizátoraNejvětší hrozbou zavlečení většinou těžce se selektujících jednoděložných plevelnatých rostlin od rostlin trávníku jsou nezodpovědní profesionální realizátoři, kteří zákroky zejména seč, nebo vertikutaci provádějí s řádně nevymytou technikou včetně košů. Majitelé trávníků nejen že za tuto práci zaplatí, ale v případě zavlečení odolných jednoděložných plevelů jsou později vystaveni nést rozhodnutí provést rekonstrukci svého trávníku, která spočívá nejprve v použití totálního herbicidu, slupovačky travních dnů a dále celého finančně náročného postupu při založení nového trávníku. V tom mírnějším případě je čeká nejen mnohdy opakovaná chemická selektivní likvidace, ale i léčba přeneseného infekčního onemocnění trávníku. Je velmi nezodpovědné a neomluvitelné provádět řetězovou údržbu trávníků (seč, vertikutaci atd.) na několika zahradách bez řádně provedené hygieny strojů před vstupem na trávník dalšího zákazníka.
Vřele bych doporučil kontrolu techniky kohokoli, kdo s ní vstupuje na Váš trávník, zejména čistotu žacího prostoru sekaček, nebo nožů vertikutátoru
Na druhém místě je častou příčinou zaplevelení použití zemin a substrátů bez záruky bezplevelnosti. Bohužel v této době se i za substráty vydávají produkty, které s nimi nemají nic společného. Jestliže s těmito neznámými materiály provedete lokální, nebo plošnou renovaci máte velkou pravděpodobnost, že v krátké době budete provádět rekonstrukci celkovou.
Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)1. Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)


U nově založených trávníků se nejčastěji jedná právě o ježatku kuří nohu. Je teplomilná a díky oteplování se její škodlivost zvýšila a u letních výsevů je velmi vysoká. Rozmnožuje se prostřednictvím velkého množství semen, které je schopna vyprodukovat. Tyto semena mohou vzklíčit až z hloubky 10 cm. Vzhledem k tomu, že se jedná o trávu, není možné proti ní aplikovat klasické selektivní herbicidy. Omezovat výskyt ježatky kuří nohy můžeme aplikací bezplevelného trávníkového substrátu a vhodně zvoleném termínu výsevu. Snáší intenzivní seč, ale časté a přiměřeně nízké sekání dokáže potlačit její růstovou aktivitu. Intenzivním ošetřováním trávníku dosáhnete její redukci a později se z takto udržovaného trávníku zcela vytratí. Vegetační doba ježatky kuří nohy končí na podzim, kdy s nástupem chladného počasí rostlina ježatky odumírá.

Kontaktní formulář


Vyplněný formulář bude odeslán ke zpracování. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)

Pýr plazivý (Elytrigia repens)2. Pýr plazivý (Elytrigia repens)


Na pýr plazivý v trávníku není v této době k dispozici ideálně účinná žádná selektivní ochrana a při zaplevelení nově založeného trávníku pýrem plazivým  je nejvhodnější opakované použití totálních herbicidů a posléze trávník vyset znovu. Manuální selekce není účinná, protože se pýr plazivý velmi rychle rozmnožuje podzemními oddenky dlouhými až 20 cm a to i jen z jejich části (z jednotlivých uzlinek). Pýr plazivý v trávníku působí esteticky rušivým dojmem zejména proto, že roste rychleji než rostliny trávníku a jeho listy jsou širší. Dobře snáší častou a nízkou seč, mechanickou zátěž a ke svému množení využívá biotické i abiotické faktory poškození jiných rostlin v trávníku.
Chemická selektivní likvidace v trávníku kontaminovaném pýrem plazivým není k dispozici.
V přírodní medicíně se pýr plazivý používá při léčení močových obtíží. Je močopudný, tlumí záněty a zabraňuje usazování choroboplodných organismů. Pomáhá při zánětech močové trubice, měchýře a prostaty. Pýr plazivý je nejvhodnější sbírat v jarních a podzimních měsících.


Lipnice roční (Poa annua)3. Lipnice roční (Poa annua)


Největším problémem  starších  okrasných a sportovních trávníků je lipnice roční. Jedná se o velmi konkurenční druh a omezování jejího výskytu v porostu přesahujícím 25% je velmi obtížné. Nejlepší preventivní obranou je zdravý, dobře zapojený trávník s dostatkem živin. Lipnice roční tvoří malé trsy, krátké plazivé výběžky a světle zelenou barvu.
Lipnice roční (Poa annua)Lipnice roční je schopna kvést prakticky celé vegetační období. Má mělké prokořenění, které způsobuje nízkou odolnost proti suchu. Snáší však velmi dobře nízkou seč, velkou mechanickou zátěž a je náchylná k infekčím onemocněním jako je plíseň sněžná, antraknóza, atd. (...více k infekčním onemocněním trávníku).
V České republice není registrován žádný vhodný selektivní herbicid pro její účinnou likvidaci v trávnících všech druhů.

Lipnice roční (Poa annua)

V trávníku se ale dá omezit správně prováděnou zálivkou a častou, důkladnou křižnou vertikutací (... více na stránkách www.vertikutacetravniku.cz ) a následným dosevem rychlerostoucí regenerační směsí. (... více článek Dosev trávníků lokální a plošný).Lipnice roční a psineček

Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)4. Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)


Je součástí snad každého rekreačního trávníku a to zejména na jeho okrajích, kde je údržba (např. vertikutace) obtížnější. Kostřava rákosovitá je vytrvalá rostlina rostoucí do trsů s širokými a pevnými listy tmavě zelené barvy. Vytváří rozvinutý kořenový systém, který dosahuje větších hloubek (10-15cm), než rostliny trávníku, proto má na rozdíl od nich dobrou schopnost absorbovat vláhu i živiny. Charakteristickou vlastností kostřavy rákosovité je velká odolnost proti suchu ale snáší i dočasné zaplavení. Neublíží je ani častá a velmi nízká seč. Po ni jsou konce listů zaschlé a roztřepené i když byla seč provedena ostrým nožem, nebo vřetenem.
V trávníku se dá omezit častou a důkladnou křižnou vertikutací 
(... více na stránkách www.vertikutacetravniku.cz ) a následným dosevem rychlerostoucí regenerační směsí. (... více článek Dosev trávníků lokální a plošný).
Na likvidaci kostřavy rákosovité nebyl dosud objeven žádný účinný a zároveň pro ostatní rostliny v trávníku bezpečný selektivní herbicid.

5. Psineček (Agrostis)Psineček (Agrostis)

V České republice najdete sedm druhů psinečků, nejčastěji trávník zahrad a fotbalových hřišť zaplevelí psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera). Tento druh je ideální pro greeny na golfových hřištích, kde snáší velmi nízkou seč 3-4mm. Na fairwayi už ale není žádoucí. Stejně také na sportovních Přítomnost psinečku v trávníku je hrozbou napadení infekčními chorobami (fusaria, antraknózy atd.)trávnících (fotbalová hřiště), nebo až na vyjímky na trávnících zahrad rodinných domů kde výrazně narušuje žádaný vzhled trávníku. Psineček dokáže velmi rychle zaplnit v trávníku volná místa a invazivně se rozšiřuje na velké plochy, které jsou výrazně zaplstěné. Vyskytuje se převážně na vlhkých utužených půdách, je mělce kořenící a společně s lipnicí roční prokazuje značnou náchylnost na infekční choroby - např. na Antraknózu a to v letním a časném podzimním období.
Psineček (Agrostis) Na likvidaci psinečku v trávníku není registrovaný žádný selektivní herbicid, omezení výskytu je popsáno v článku "renovace a rekonstrukce trávníku".6. Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)

Rosička krvavá má úžasnou reprodukční schopnost


Velmi dobře snáší sucho, daří se jí na osluněných lokalitách v teplejších oblastech. Proto je její výskyt častější v nížinách, než v chladnějším podhůří. Rosička krvavé není náročná, daří se jí v kamenitých a písčitých půdách a nevadí ji ani zemina s vyšší koncentrací soli. Je jednoletá, mladé rostlinky začínají růst v pozdních jarních měsících, nejprve má zelenou, Rosička krvavá zavlečená vertikutací do trávníku nezodpovědným realizátorem, který podcenil hygienu stroje. Je povinností každého profesionála aby při jakémkoli zákroku používal vždy řádně čistou techniku. Majitelům trávníku bych doporučil kontrolu jejich stroje, zejména žacího ústrojí sekaček (včetně košů), nebo pracovního prostoru nožů vertikutátoru atd.později nafialovělou barvu a vytváří řídké trsy. Rozmnožuje se výhradně semeny, které jsou roznášeny i větrem. Dospělá rostlina dosahuje výšky 25 až 40 centimetrů, listy má hladké, kořeny svazčité.Kontaktní formulář

Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)


Vyplněný formulář bude odeslán ke zpracování. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)7. Skřípina lesní
(Scirpus sylvaticus)

 

Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)

je vytrvalá, jednoděložná rostlina v rostoucí ve vlhkých půdách v trsech. Dosahuje výšky 30 až 90 centimetrů, na vrcholu je zakončena širokým kuželovitým květenstvím dlouhým až 20 centimetrů. Má trojhrannou dutou dření naplněnou lodyhu po celé délce střídavě porostlými drsnými 1 cm širokými leskými, zelenými, listy. Nejčastěji se rozmnožuje rozrůstáním oddenku, zakoření ale i její odlomená část. Šíří se rovněž semeny, kterých produkuje velké množství.
Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)Dobře se jí daří v mokré půdě bohaté na živiny, na slunných i poloslunných lokalitách v chladnějších oblastech. Chemická selektivní likvidace v trávníku kontaminovaném skřípinou lesní není k dispozici.

b) Dvouděložné plevele


Plevele vyskytující se v již zapojeném trávníku je možné selektovat pomocí několika druhů selektivních herbicidů v doporučených dávkách na základě postižené výměry a za předpokladu zvládnutí techniky aplikace, zejména rovnoměrnosti dávkování. Tento trávník je napaden bohužel i odolným jednoděložným plevelem, pro navrácení vizuální hodnoty je nutná celková likvidace a nové založení trávníku.V nově založených trávnících se můžeme setkat i s dvouděložnými plevely, které mají velmi rychlý růst a vývoj. Ošetření selektivním herbicidem je rozhodně vhodné však až po třetí seči. Jednak hrozí poškození mladých rostlin trávníku popálením a jak jsme již uvedli, velké množství dvouděložných plevelů z trávníku vymizí pravidelnou sečí.
Nejčastěji se na nově založených a na již zapojených trávnících objevuje:
(fotografie poskytnul ředitel liberecké botanické zahrady RNDr. Miloslav Studnička, CSc.)
Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

1. Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

není náročný na stanoviště, vyhovují mu slunná i stinná místa. Množí se semeny a oddenky. Jeho množství lze omezit častou sečí.
Zvažte použití selektivního herbicidu: oddenky a listí bršlice kozí nohy mají léčivé, zklidňující účinky.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)

2. Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)

nenáročný a velmi odolný druh. Snáší i velmi nízkou seč a likvidace prostřednictvím selektivních herbicidů je bez vyšších dávek obtížná.
Zvažte použití selektivního herbicidu: černohlávek obecný je léčivá rostlina s protizánětlivými účinky, zklidňuje bolesti svalů a kloubů.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)

3. Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)

převážně se vyskytuje v nově založených trávnících, její likvidace selektivními herbicidy u starších rostlin je obtížná. Jedná se o jednoletý až dvouletý druh. Omezit se dá intenzivní sečí. Vyskytuje se nejčastěji na slunných stanovištích, prospívá jí zásaditá půda bohatá na živiny. Rozmnožuje se semeny s dlouho dobou klíčivostí, která jsou roznášena větrem, vodou, nebo i mravencemi.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.
Jahodník obecný (Fragaria vesca)4. Jahodník obecný (Fragaria vesca)

vytrvalá, nenáročná bylina se šikmým a oddenkem, z něhož vyrůstají růžice dlouze řapíkatých listů a krátké do 20cm vysoké lodyhy, které téměř nepřevyšují přízemní listy a které nesou bílé květy. Tyto bílé květy jsou na dlouhých a chlupatých stopkách a vyskytují se od dobna do srpna. Plody jahodníku (jahody) dozrávají průběžně.

Jahodník obecný obsahuje léčivé látky, zvažte použití selektivního herbicidu: jahodník je léčivá rostlina, plody obsahují vitamín C, čaj z něj pomáhá u mírných žaludečních problémů a průjmu. Třísloviny obsažené v listech a kořenech pomáhají při zánětech sliznic dutiny ústní a hrtanu - kloktání čaje zmírňuje bolest. Čaj ze suchých listů jahodníku má příjemnou chuť a slouží jako náhražka klasického čaje. Plody (jahody) patří mezi chutné ovoce, citlivějším osobám ale způsobují vyrážky a kopřivku.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.


Jetel plazivý (Trifolium repens)

5. Jetel plazivý (Trifolium repens)

vytrvalý bylina se silným kořenem a větvitým oddenkem. Lodyhy vyrůstají plazivé , 10 až 30cm dlouhé, na konci mírně stoupající. Listy má jetel plazivý trojčetné o velikosti do 20mm, na okrajích mírně zoubkované se světlou příčnou skvrnou. Květy jsou na vzpřímených stopkách, které vyčnívají nad listy. Květenství je hlávkovité o velikosti 20mm, barvy bílé, nazelenalé nebo mírně narůžovělé. Jetel plazivý poskytuje velmi dobrou píci, proto se seje společně s i travinami. jeden trs může pokrýt plochu až několika m2 za rok. Velmi dobře snáší nízkou seč, vytváří husté shluky jednotlivých rostlin a tím vytlačuje ostatní rostliny trávníku. Velmi rychle se šíří.

Zvažte použití selektivního herbicidu: květy jetelu plazivého dodávají nemalé množství nektaru včelám. A užitím nesprávného selektivního herbicidu můžete způsobit i jejich zbytečný úhyn. Květy se používají v lidovém léčení.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

              

Jitrocel prostřední (Plantago media)6. Jitrocel větší (Plantago major), 

    Jitrocel prostřední (Plantago media), 

    Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

nejnebezpečnější z uvedených druhů jitrocele je jitrocel větší, který díky širokým listům a listovou růžicí nejvíce omezuje a vytlačuje travní druhy. Jedná se o dvouletou až víceletou rostlinu množící se semeny. Jitrocel snáší dobře intenzivní seč a sucho. Vzhledem o odolnosti jitrocele je nutné aplikaci selektivního herbicidu opakovat.

Jitrocel patří mezi léčivé byliny, zvažte použití selektivního herbicidu:

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

- Jitrocel kopinatý má schopnost výrazně potlačovat sennou rýmu a to díky schopnosti potlačovat alergickou reakci na pyl. Jestliže se používá preventivně ještě před vypuknutím alergie ( několi týdnů) vede to dokonce i k jejímu zbavení. Listy jitrocele kopinatého  mají zklidňující účinek na pokožku po bodnutí hmyzem. Čaj z jitrocele je výborným prostředkem proti kašli, jitrocel má antibiotické vlastnosti, ničí bakterie ve sliznicích a působí při zánětlivých onemocněních dutiny ústní a hrtanu. Listy jitrocele kopinatého sbírejte v letním období a proveďte rychlé sušení. 

Jitrocel větší (Plantago major)

- Jitrocel  prostřední i větší obsahuje léčivé láteky s protizánětlivými a antibiotickými účinky.Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)

7. Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)

houževnatý, jednoletý a ž dvouletý druh, velmi dobře regenerující po nízké seči. Vytváří přízemní růžice, které utlačují okolní rostliny trávníku. Snese rozličné druhy půd.

Kokoška pastuší tobolka (lidově penízek)  je léčivá rostlina, zvažte použití selektivního herbicidu: kokoška pastuší tobolka je léčivá rostlina, snižuje krvácení a krevní tlak. Má hojivé účinky na záněty, otoky a pohmožděniny. Léčivé účinky obsažené v kokošce posilují dělohu a pomáhají při silné menstruaci, nebo krvácení z nosu. Obsahuje draslík, který reguluje v těle příjem a výdej vody a má regulující účinek na srdeční sval. 
Čaj pomáhá při silné menstruaci a krvácení z nosu se dá zastavit tampónem namočeným do čaje. Kokoška pastuší tobolka se nedoporučuje užívat v těhotenství.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

 

8. Kontryhel  (Alchemilla)

kontryhel pastvinný (Alchemilla monticola)

je vytrvalý druh tvořící trsy. Daří se mu zejména na vlhčích lokalitách. Kvete od konce jarního do časného podzimního období.

Kontryhel patří mezi léčivé byliny, zvažte použití selektivního herbicidu:

 - Kontryhel rolní
se používá při odstaňování ledvinových a močových kamenů. Kontryhel rolní pomáhá v případě zadržování tekutin, nebo bolestivého močení. Vhodná je i kombinace s pýrem plazivým. Sběr kontryhelu rolního je vhodný v letním období, kdy rostlina tvoří květy.

 - Kontryhel obecný je léčivá rostlina s pozitivními účinky při korigování silného menstruačního krvácení, ulevuje při jeho potížích a dále pomáhá se změnami během menopauzy - to vše i díky svým protizánětlivým a uklidňujícím účinkům. dále působí i proti průjmu a je osvědčeným prostředkem k vyhlazování pokožky. Čaj je dobré použít při průjmu, při pravidelném popíjení má čistící účinek na kůži, úlevu přináší při migrénách. Za jeden den je možné bez rizika poškození jater vypít jen tři šálky čaje. Pravidelné sedací koupele pomáhají odstranit nepříjemné výtoky. Kvetoucí výhonky a listy se sbírají od července do srpna. 

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

9. Mléč rolní (Sonchus arvensis)mléč rolní.jpg

víceletý druh s hlubokými kořeny a obrovskou konkurenční schopností. Snáší velmi dobře nízkou seč. Roste převážně na vlhké a na živiny bohaté půdě. Rozmnožuje se kořeny a semeny, které jsou díky ochmýření větrem unášeny na velkou vzdálenost. Mléč rolní je odolná plevelnatá rostlina a její likvidace je možná pouze chemickým způsobem.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Mochna husí (Potentilla anserina)

10. Mochna plazivá (Potentilla reptans)

      Mochna husí (Potentilla anserina)

vytrvalá nízká bylina se silným oddenkem z něhož vyrůstají až 80cm dlouhé plazivé a na uzlech kořenující lodyhy. Jedná se o rostlinu, rozmnožující se jak semeny a dlouhými nadzemními výběžky tak i vegetativně a to 

Mochna husí (Potentilla anserina)

prostřednictvím kořenujících lodyh a částmi kořenů přenášených na nářadí.Listy jsou přízemní, podlouhlé jakoby vejčitého tvaru na okrajích hluboce pilovité. Květy vyrůstají na dlouhých stopkách a mají až 20mm v průměru, kvete od května do srpna. V posledních letech je rozšířená především mochna plazivá pro vyšší odolnost proti suchu. Mochny se vyznačují značnou odolností proti selektivním herbicidům.

Mochna plazivá (Potentilla reptans)Mochna husí je léčivá rostlina, zvažte použití selektivního herbicidu: mochna husí díky svým účinným látkám pomáhá při zánětech dutiny ústní a hrtanu, uvolňuje křeče a brání růstu určitých druhů bakterí a působí proti průjmu. Pokud se čaj užívá pravidelně, zmírňuje bolesti při menstruaci.
Sbírá se nadzemní část rostliny. Mladší výhonky se dají upravit jako zelenina a usušené listy jsou vyhledávané v lidovém lékařství.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)

11. Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)

jedná se o dvouletou až vytrvalou rostlinu se silným rozvětveným kořenem a bohatou růžicí přízemních na okrajích hluboce do zubů zastřižených listů. Vytvářením mohutných listových růžic jsou potlačovány travní druhy.  Z listové růžice vyrůstá bezlistý stvol do výšky až 50cm, který nese vždy jen jeden květ neboli úbor (složený až z 200 kvítků) o průměru 3 - 5 cm. Barva kvítků je zlatožlutá, na vnějším okraji načervenalá až červenohnědá. Smetanka lékařská kvete od dubna do července. Smetanka lékařská se množí semeny jež jsou díky padáčkovitým chmýřím větrem unášena na velkou vzdálenost. semena se vyvínují ze semeníků bez oplodnění, proto není potřeba hmyz k opylení. I tak je květ pampelišky plný medoviny a tím je hmyzem často navštěvovaný, takže se rostlina řadí mezi medonosné. Včela získá jeden kilogram medu po návštěvě 125000 úborů pampelišek. 
Pampeliškám se vzhledem, vlastnostmi i citlivostí na účinné látky v selektivních herbicidech podobají Škarda (Crepis), Jestřábník (Hieracium), Prasetník (Hypochaeris)
Pampeliška preferuje sušší stanoviště s dostatkem dusíku.

Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)Smetanka lékařská je léčivá bylina, zvažte použití selektivního herbicidu: u smetanky lékařské jsou ceněny nejen listy, ale zvláště i kořeny a to zejména pro močopudné účinky. Kořen dále posiluje, podporuje a stimuluje játra, kořen je vhodné vykopávat na podzim. Listy jsou vhodné proti zadržování vody způsobené srdečními obtížemi. Dále je smetanka lékařská vhodná proti potížím s játry a s žlučníkem. Podporuje rekonvalescenci po prodělaných chorobách, pomáhá v boji proti následkům při závislosti na alkoholu, lékách a drogách a podporuje chuť k jídlu. 
Sbírají se listy a to i pro výrobu oblíbeného salátu nahořklé chuti. Kořeny obsahují velké množství tzv. bílého mléka, které obsahuje kaučuk. Z květů se vyrábí víno a med. Čaj z pampelišky zvyšuje aktivitu jater, ledvin - má očisťující účinek, zmírňuje bolesti při revmatu a posiluje vazivo.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Pcháč oset (Cirsium arvense)

12. Pcháč oset (Cirsium arvense)

neboli pcháč rolní je druh šířící se podzemními výběžky i semeny. Vyznačuje se hlubokými kořeny (a značnou regeneraci při jejich poškození) a značnou odolností proti účinným látkám selektivních herbicidů. U nově založených trávníků je nutné mechanické odstranění, při větším zaplevelení je možné chemické ošetření selektivními herbicidy, ale za použití vyšších dávek.


Kontaktní formulář

Pcháč oset (Cirsium arvense)

 

Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.
13. Popenec obecný (Glechoma hederacea)Popenec obecný (Glechoma hederacea)

vytrvalý druh snášející nízkou seč. V trávníku se šíří prostřednictvím dlouhých nadzemních výběžků.

V této době dle našich zkušeností není k dispozici do trávníků registrovaný selektivní herbicid a určený pro neprofesionální použití, který by dokázal bezpečně selektovat popenec obecný od trávníkových rostlin.

Popenec obecný
14. Pryskyřník plazivý
(Ranunculus repens)Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

je jedovatý druh, který se často vyskytuje na vhlčích a stinných plochách zejména se zbytky neroložené travní hmoty. Rozmnožuje se pomocí lodyh s dlouhými kořenícími výběžky. Kvete od května do srpna.


Kontaktní formulář

Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

 
Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)

15. Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)

vyskytuje se na stinných a vlhkých stanovištích, snáší dobře nízkou seč. Rozmnožuje se semeny, které v půdě vydrží i několik let. Kvete během celého vegetačního období.

Ptačinec prostřední je bylina, zvažte použití selektivního herbicidu: krém v němž je ptačinec prostřední obsažen působí pozitivně při kožních chorobách vyznačující se svěděním. Ptačinec zpracovaný v krému tlumí svědění, tím nedochází ke škrábání a zánět se rychleji zhojí. Dále působí zklidňujícím účinkem na pohmožděniny a řezné rány má pozitivní účinky proti revmatismu. Obsahuje vitamín C a B. Nálev z ptačince je vhodný i k omývání pokožky, nebo se přidává do koupele. Nať sbírejte od května do července, sušte, nebo ho používejte čerstvý


Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Rozrazil (Veronica)

16. Rozrazil (Veronica)

u nás ve výskytu víc jak 30 druhů, většinou jednoleté, rychle regenerující odolné druhy snášející nízkou seč.
Zvažte použití selektivního herbicidu: rozrazil lékařský, potoční a klasnatý mají své místo v lidovém léčitelství při potlačení revmatismu, astmatu a zánětů trávicího traktu a močových cest.


Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.
Řebříček obecný (Achillea millefolium)

17. Řebříček obecný (Achillea millefolium)

vytrvalá, středně vysoká bylina rozšiřující se semeny. Snáší časté a nízké kosení, sucho, mechanickou zátěž. Roste na sušší kamenité, nebo písčité půdě. Vytváří hustá kola, která zcela vytěsní travní druhy. Kvete od června do září.

Řebříček obecný je léčivá rostlina, zvažte použití selektivního herbicidu: odvar z řebříčku obecného se dokonce používá jako afrodisiakum! Jinak působí desinfekčně, močopudně, podporuje hojení a pozivně působí na krevní oběh. Podporuje chuť k jídlu a trávení. Čaj uvolňuje křeče v podbřišku, menstruaci a pomáhá při žaludeční nevolnosti. Dále odvodňuje, působí preventivně proti otokům, doporučuje při dně, povzbuzuje prokrvení. Formou obkladu řebříček pomáhá při lehkých popáleninách a podporuje proces hojení. Koupele uvolňují křeče a bolesti revmatu a dně, sedací koupel pomáhá při hemeroidech.  Při alergické reakci pokožky na kontakt s rostlinou žádnou léčbu neprovádějte. nepoužívejte dlouhodobě pro obsah toxických látek.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

18. Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

neboli chodobka je vytrvalá rostlina vysoká 4-15 cm s krátkým a šikmým oddenkem vytvářejícím trsy. Listy má sedmikráska přízemní vytvářejí bohatou růžici pokrývající půdu a tím bránící růstu nízkých druhů trav. Kvete od března do listopadu a v případě mírné zimy kvete dokonce někdy i pod sněhem. Květ má 15-30mm v průměru. V noci a za vlhkého počasí se úbory (v květu) zavírají, během dne se otáčejí ke slunci a celý květ se pomalu naklání od východu k západu.
Sedmikráska obecná se vyskytuje především v často sekaných a nedostatečně hnojených trávnících s dostatkem slunečního záření. Rozmnožuje se semeny, dobře snáší nízkou a častou seč a zvládá i mechanické zatížení.

Zvažte použití selektivního herbicidu: sedmikráska obecná je léčivá, využívá se jako ranhojič v obkladech, pomáhá při onemocnění jater žloutenkou nebo cirhózou. Sbírají se listy a kořen.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)

19. Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)

      Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)

má velkou konkurenční schopnost a patří mezi nejrozšířenější plevele. Velmi dobře snáší mechanickou zátěž a častou seč. Jedná se o vytrvalý nebezpečný plevel, rozmnožující se semeny a kořeny a to velkou rychlostí.

Šťovík kadeřavý je bylina, zvažte použití selektivního herbicidu: šťovík pomáhá zlepšit funkci jater, stimuluje uvolňování žluči, čistí krev a je vhodný i proti zácpě. Šťovík kadeřavý díky svému očistnému účinku pomáhá zmírňovat ekzémy a lupenku. Bolavým nohám pomůžou listy šťovíku vložené do bot a rozdrcený a natřený list pomůže při popálení kopřivami.
V pozdním letním a v podzimním odbobí vykopejte kořeny, očistěte je, pokrájejte a usušte.

Kontaktní formulář

šťovík kadeřavý.jpg

 

Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

20. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

vytrvalý, houževnatý a odolný plevel se schopnosti dobré regenerace po seči. Šíří se velmi rychle semeny a podzemními výběžky s kořenovým systémem zasahujícím až tři metry hluboko.
Zvažte použití selektivního herbicidu: svlačec rolní je léčivá rostlina působící jako projímadlo se schopností zlepšit peristaltiky střev (posunu obsahu jedním směrem)


Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.
truskavec ptačí.jpg21. Truskavec ptačí (Polygonum aviculare)

dobře snáší častou a nízkou seč, mechanickou zátěž a nedostatek vody. Je to vytrvalý druh, který rychle vytlačuje travní druhy  z trávníku. Rozmnožuje se semeny s dlouhodobou klíčivostí.
Zvažte použití selektivního herbicidu: nať truskavce ptačího se používá k pročištění ledvin z důvodu močopudnosti, pomáhá při vykašlávání, urychluje hojení, zlepšuje metabolismus a mírní vnitřní krvácení.

Kontaktní formulář


Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

Violka rolní (Viola arvensis)22. Violka vonná (Viola odorata)

      Violka rolní (Viola arvensis)


patří mezi vytrvalé rostliny, které produkují velké množsví semen, jež mohou být i mravencemi roznášeny na velké vzdálenosti. Kvete od dubna do září. Společně o ostatními druhy violek je citlivá na stejné účinné látky. 

Violka vonná je léčivá bylina zvažte použití selektivního herbicidu: violka je díky přítomnosti kyseliny salicylové uvolňujícím, lehce projímavým a uklidňujícím prostředkem. Dobře působí proti kašli, pomáhá zmírnit bolestivost a podráždění. Violka vonná se používá při zánětech prsních žláz, nádorů v prsou, zmenšuje otoky včetně nádorů rakovinových.
Sbírají se čerstvé listy a květy v jarních měsících, důležité je důkladné usušení.

Kontaktní formulář

violka vonná (Viola odorata)

Vyplněný kontaktní formulář bude odeslán ke zpracování cenové nabídky. Dávka selektivního herbicidu se vždy určuje v závislosti na trávníkové výměře, proto prosíme aby uvedená trávníková výměra byla co nejpřesnější. Velmi se snažíme, abychom osvětou zamezili zbytečné kontaminaci životního prostředí pesticidy, proto před provedením postřiku poskytneme v případě zájmu podrobnou konzultaci k technice aplikace.

 Violka rolní (Viola arvensis)Violka rolní (Viola arvensis)


  Mimosoudní řešení sporů


  Krtek nebo hryzec?

  Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů

  Víme jak na něj!

    

  www.travnik-realizace.cz

   

  MLD s.r.o. Trutnov

  Lípová 525 (viz. mapa,
  GPS: 50°33'37.623"N, 15°54'27.576"E)
  541 01 Trutnov
   

  Mobilní telefon:
  Michal Dufek: +420 777 60 60 65
  bezplatné odborné poradenství 

  Lenka Dufková: +420 776 65 65 62
  e-shop, objednávky, zasílání, fakturace

  IČO: 25299905 (viz. obchodní rejstřík)
  DIČ: CZ25299905

  Celoroční plány hnojení trávníků

  Profesionální plastový obrubník Garden Diamond

  Celoroční plány hnojení trávníků
  Infekční onemocnění v trávníku
  Netkané a tkané mulčovací textilie
  Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě.

  Plastové obrubníky pro okraje trávníků a okrasné záhony


  Řízeně uvolňovaná hnojiva


            Partnerský web

  Jednorázová prostěradla  www stránky: 
  www.travnik-realizace.cz
  www.travnikovahnojiva.cz 
  www.chorobytravniku.cz
  www.selektivni-herbicidy.cz
  www.mulcovaci-folie.cz
  www.mauki.cz
  www.spyker.cz
  www.plastoveobrubniky.cz 
  www.technikaprotravnik.cz
  www.vertikutacetravniku.cz 
  www.garden-boom.cz