"Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání."

(Galileo Galilei)

Pokud je to možné, nebojujte s přírodou více, než je nutné. Nejen, že nikdy nemůžete vyhrát, ale můžete zanechat po své pozemské činnosti pro další pokolení okolní svět co možná nejméně škodlivý.

Záměna totálního herbicidu za selektivní. Nevratné poškození trávníku v počátečním stadiu.Herbicid je pesticid, který se používá k likvidaci nežádoucích rostlin. Největší účinnost mají herbicidy při aplikaci na již vzrostlé rosliny (plevele), při vhodných podmínkách pro jejich růst. Sucho a nízké jarní a podzimní teploty rapidně snižují jejich účinnost.  Herbicidy se dělí na totální a selektivní.

 1. Totální herbicidy (...více k totálním herbicidům) likvidují téměř všechny rostoucí rostliny.
 2. Záměna totálního herbicidu za selektivní. Stav před celkovou rekonstrukcí.Selektivní herbicidy jen rostliny, které jsou v daném porostu nežádoucí.

Kladu velký důraz vyvarovat se jejich záměny, neboť následky záměny totálního herbicidu za selektivní bývají fatální, nedají se zastavit a již v krátkém čase po aplikaci ani omezit.
S odvoláním na zákon o ochraně rostlin se mohou používat jen registrované herbicidy. Každoročně je Státní rostlinolékařská správa formou Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin. V tomto seznamu je rovněž uvedeno jaké herbicidy je povoleno aplikovat na travnaté plochy. V tomto duchu budeme o herbicidech uvedených na těchto stránkách poskytovat aktuální informace.
Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba Při záměně totálního herbicidu za selektivní v trávníku velkou odolnost prokázala paradoxně nežádoucí a plevelnatá kostřava rákosovitá.při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. Tzn., že  přípravky spadajících do kategorie „Přípravků pro profesionální použití“ nesmíme prodat běžným spotřebitelům. Nabízíme a aktualizujeme náhradu ve formě menších hobby balení na které se tento paragraf již nevztahuje.

 

Selektivní herbicidy

Tlakový postřikovač 5 litrůSelektivní herbicidy jsou systemické přípravky převážně proti dvouděložným plevelům. Aplikují se formou postřiku na listy rostlin trávníku, u kterého před postřikem nebude minimálně týden provedená seč a to z toho důvodu, aby účinné látky pronikly vnitřním systémem do celé rostliny. Selektivní herbicidy je ideální aplikovat v teplotách 15 - 20 stupňů za sucha a ve večerních hodinách, kdy ustává vítr (úlet i pouhých par může poškodit okolní výsadbu). Po postřiku by nemělo 6 hodin pršet, jinak dojde k snížení účinku. Při aplikaci jsou účinné látky selektivních herbicidů translokovány do kořenů, stonků, oddenků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin v trávníku. Selektivní herbicidy způsobují u dvouděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního Univerzální tlakový postřikovač 8,5 litrůherbicidu. Aby byl vybrán ten optimální selektivní herbicid je potřeba nejprve co nejpřesněji identifikovat druhy nežádoucích plevelů.

Plevele v trávníku

Za plevel je považována jakákoli rostlina, kterou si pěstitel v trávníku nepřeje. Jinými slovy je to jakákoliv rostlina, která má jiné vlastnosti než od trávníku očekáváme (barva, tvar listů, rychlost růstu, aj.) a tím dochází ke zhoršení zejména estetických hodnot travnatých ploch. Na nově založeném trávníku najdeme velmi široké složení jednoděložných i dvouděložných plevelů.

Zádový tlakový postřikovač 15 litrůHerba mala cito crescit

plevel roste rychleji

Toto složení a množství plevelů ovlivňuje zejména množství semen v horní vegetační vrstvě použité půdy, lokalitě a roční době, kdy je trávník zakládán. Na nově založený a tím i zaplevelený trávník je dobré vyvarovat se brzké aplikace selektivních herbicidů. Velmi důležité jsou první seče samozřejmě s dodržením zásad (...více článek Sekání trávníků), které rostoucí plevele oslabí a postupně vytěsní z trávníkové plochy. Existují však i plevele, které dobře snáší nízkou a častou seč, jsou odolné proti postřikům doporučených a registrovaných selektivních herbicidů. V případě, že se Zádový tlakový postřikovač 16 litrůjedná o malé plochy mnohdy dochází i na mechanické odstraňování. Na velké, takto postižené trávníkové plochy je mnohdy nutná aplikace totálního herbicidu (likvidace všech rostlin, včetně rostlin trávníku), odstranění odumřelé rostlinné hmoty, rekonstrukce horní části vegetační vrstvy přeložením tenké vrstvy bezplevelným trávníkovým substrátem a provedením opětovného výsevu travní směsí s podporou trávníkového hnojiva obsahujícího velké procento fosforu. Starší zaplevelený trávník svědčí nejen o počátečních chybách zhotovitele (nedostatečně ošetřená půda totálními herbicidy před výsevem, používání komponentů bez záruky bezplevelnosti atd), ale především o nedbalé a nedůsledné údržbě. Proti zásadám provedená seč (viz. článek Sekání trávníků), nedostatek nebo naopak nadbytek závlahy (viz. článek Závlaha trávníku), nedostatečná minerální výživa trávníku (viz. stránky Trávníková hnojiva), Profesionální tlakový postřikovač 25 litrů Acusprayneléčení napadeného trávníku infekčním onemocněním (viz. stránky Choroby trávníků) vede k zastavení, nebo oslabení růstu rostlin trávníku a tím je dán prostor k rychlému rozšíření konkurenčních plevelnatých druhů ať již dvouděložných, nebo jednoděložných. Plevelnaté druhy se však mohou vyskytovat i v dobře udržovaném trávníku. Jedná se převážně o náletový plevel, nebo o činnost žížal, krtků a jiných živočichů svou činností přetvářející vegetační vrstu.

Plevele v trávníku dělíme na:

a) jednoděložné
b) dvouděložné

 

a) Jednoděložné plevele (nejčastěji se vyskytující)

 1. Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)
  U nově založených trávníků se nejčastěji jedná právě o ježatku kuří nohu. Je teplomilná a díky oteplování se její škodlivost zvýšila a u letních výsevů je velmi vysoká. Rozmnožuje se prostřednictvím velkého množství semen, které je schopna vyprodukovat. Tyto semena mohou vzklíčit až z hloubky 10 cm. Vzhledem k tomu, že se jedná o trávu, není možné proti ní aplikovat klasické selektivní herbicidy. Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)Likvidace je ale možná s v řadě selektivních herbicidů s účinnou látkou fenofaprop-P-ethyl pod názvem Duke a její účinek je razantní pouze u mladých rostlin. U selektivní herbicidu Duke doporučujeme aplikaci provádět na trávník starší 6 týdnů od výsevu. Omezovat výskyt ježatky kuří nohy můžeme aplikací bezplevelného trávníkového substrátu a vhodně zvoleném termínu výsevu. Snáší intenzivní seč, ale časté a přiměřeně nízké sekání dokáže potlačit její růstovou aktivitu. Intenzivním ošetřováním trávníku dosáhnete její redukci a později se z takto udržovaného trávníku zcela vytratí. Vegetační doba ježatky kuří nohy končí na podzim, kdy s nástupem chladného počasí rostlina ježatky odumírá.

 2. Pýr plazivý (Elytrigia repens)Pýr plazivý (Elytrigia repens)
  Na pýr plazivý v trávníku není ideálně účinná žádná selektivní ochrana a při zaplevelení nově založeného trávníku pýrem plazivým  je nejvhodnější opakované použití totálních herbicidů a posléze trávník vyset znovu. Manuální selekce není účinná, protože se pýr plazivý velmi rychle rozmnožuje podzemními oddenky dlouhými až 20 cm a to i jen z jejich části (z jednotlivých uzlinek). Pýr plazivý v trávníku působí esteticky rušivým dojmem zejména proto, že roste rychleji než rostliny trávníku a jeho listy jsou širší. Dobře snáší častou a nízkou seč, mechanickou zátěž a ke svému množení využívá biotické i abiotické faktory poškození jiných rostlin v trávníku.

 3. Lipnice roční (Poa annua)Lipnice roční (Poa annua)
  Největším problémem  starších  okrasných a sportovních trávníků je lipnice roční. Jedná se o velmi konkurenční druh a omezování jejího výskytu v porostu přesahujícím 25% je velmi obtížné. Nejlepší preventivní obranou je zdravý, dobře zapojený trávník s dostatkem živin. Lipnice roční tvoří malé trsy, krátké plazivé výběžky a světle zelenou barvu. Lipnice roční je schopna kvést prakticky celé vegetační období. Lipnice roční (Poa annua)Má mělké prokořenění, které způsobuje nízkou odolnost proti suchu. Snáší však velmi dobře nízkou seč, velkou mechanickou zátěž a je náchylná k infekčím onemocněním jako je plíseň sněžná, antraknóza, atd. (...více k infekčním onemocněním trávníku).
  Dosud nebyl v České republice registrován žádný vhodný selektivní herbicid pro její účinné hubení v trávnících všech druhů.
  V trávníku se ale dá omezit častou a důkladnou křižnou vertikutací 
  (... více na stránkách www.vertikutacetravniku.cz ) a následným dosevem rychlerostoucí regenerační směsí. (... více článek Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku).

 4. Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)
  Je součástí snad každého rekreačního trávníku a to zejména na jeho okrajích, kde je údržba (např. vertikutace) obtížnější. Kostřava rákosovitá je vytrvalá rostlina rostoucí do trsů s širokými a pevnými listy tmavě zelené barvy. Vytváří rozvinutý kořenový systém, který dosahuje větších hloubek (10-15cm), než rostliny trávníku, proto má na rozdíl od nich dobrou schopnost absorbovat vláhu i živiny. Charakteristickou vlastností kostřavy rákosovité je velká odolnost proti suchu ale snáší i dočasné zaplavení. Neublíží je ani častá a velmi nízká seč. Po ni jsou konce listů zaschlé a roztřepené i když byla seč provedena ostrým nožem, nebo vřetenem.
  V trávníku se dá omezit častou a důkladnou křižnou vertikutací 
  (... více na stránkách www.vertikutacetravniku.cz ) a následným dosevem rychlerostoucí regenerační směsí. (... více článek Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku).
  Na likvidaci kostřavy rákosovité nebyl dosud objeven žádný účinný a zároveň pro ostatní rostliny v trávníku bezpečný selektivní herbicid.

 5. Jiné plevelnaté rostliny v trávníku Vámi obtížně identifikovatelné můžete nafotit a poslat na e-mail info@travnik-realizace.cz a prosím uveďte i Vaše telefonní číslo, ozveme se ihned, jak to bude možné.

b) Dvouděložné plevele

V nově založených trávnících se můžeme setkat i s dvouděložnými plevely, které mají velmi rychlý růst a vývoj. Ošetření selektivním herbicidem je rozhodně vhodné však až po třetí seči. Jednak hrozí poškození mladých rostlin trávníku popálením a jak jsme již uvedli, velké množství dvouděložných plevelů z trávníku vymizí pravidelnou sečí.
Nejčastěji se na nově založených a na již zapojených trávnících objevuje:
(fotografie poskytnul ředitel liberecké botanické zahrady RNDr. Miloslav Studnička, CSc.)

 1. Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
  není náročný na stanoviště, vyhovují mu slunná i stinná místa. Množí se semeny a oddenky. Jeho množství lze omezit častou sečí.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: MCPA,+clopyralid, +fluroxypyr
  Selektivní herbicid: 
                        
     a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                           
   b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            c) Agro Garlon New - pouze pro mladé rostliny (Agro Garlon New v eshopu)
                           
   

 2. Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
  nenáročný a velmi odolný druh. Snáší i velmi nízkou seč a likvidace prostřednictvím selektivních herbicidů jebez vyšších dávek obtížná.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr (vyšší dávka), clopyralid (vyšší dávka)
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                           

 3. hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)
  převážně se vyskytuje v nově založených trávnících, její likvidace selektivními herbicidy u starších rostlin je obtížná. Jedná se o jednoletý až dvouletý druh. Omezit se dá intenzivní sečí
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: dicamba, fluroxypyr
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            b) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            c) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)

 4. Jahodník obecný (Fragaria vesca)Jahodník obecný (Fragaria vesca)
  nenáročný plevel na prostředí výskytu, množí se nadzemními výběžky
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr, +MCPA
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            b) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            5. Jetel plazivý (Trifolium repens)Jetel plazivý (Trifolium repens)
  velmi dobře snáší nízkou seč, vytváří husté shluky jednotlivých rostlin a tím vytlačuje rostliny trávníku. Velmi rychle se šíří.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr (vyšší dávka)+clopyralid
  Selektivní herbicid: 
                            a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                        
      b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            c) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)                 
         


 6. Jitrocel prostřední (Plantago media)Jitrocel větší (Plantago major)Jitrocel větší (Plantago major), 
  Jitrocel prostřední (Plantago media), 
  Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
  nejnebezpečnější z uvedených druhů jitrocele je jitrocel větší, který díky širokým listům a listovou růžicí nejvíce omezuje a vytlačuje travní druhy. Jedná se o dvouletou až víceletou rostlinu množící se semeny. Jitrocel snáší dobře intenzivní seč. Vzhledem o odolnosti jitrocele je nutné aplikaci selektivního herbicidu opakovat.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr, +MCPA, mecoprop-P
  Selektivní herbicid: 
                            a) Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)Bofix  (Bofix v eshopu)
                            b) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                           
   

       


                 
 7. Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)
  houževnatý, jednoletý a ž dvouletý druh, velmi dobře regenerující po nízké seči. Vytváří přízemní růžice, které utlačují okolní rostliny trávníku.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: MCPA, mecoprop-P, dicamba, fluroxypyr
  Selektivní herbicid:
                            a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                             8. kontryhel pastvinný (Alchemilla monticola)Kontryhel (Alchemilla)
  je vytrvalý druh tvořící trsy. Daří se mu zejména na vlhčích lokalitách.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr (vyšší dávka)
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            

 9. Mléč rolní (Sonchus arvensis)
  víceletý druh s hlubokými kořeny. Snáší velmi dobře nízkou seč.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, MCPA
  Selektivní herbicid: 
                           
  a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                           b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                          

 10. mochna plazivá (Potentilla reptans)Mochna plazivá (Potentilla reptans)
  Mochna husí (Potentilla anserina)
  v posledních letech je rozšířená především mochna plazivá pro vyšší odolnost proti suchu. Jedná se o nízkou vytrvalou rostlinu, rozmnožující se jak semeny, dlouhými nadzemními výběžky tak i vegetativně a to prostřednictvím lodyh a částmi kořenů přenášených na nářadí. Mochny se vyznačují značnou odolností proti selektivním Mochna husí (Potentilla anserina)herbicidům.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr (vyšší dávka)
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)                            
  Mochna husí (Potentilla anserina)
 11. Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)
  jedná se o dvouletou až vytrvalou rostlinu, která se množí semeny jež jsou větrem unášena na velkou vzdálenost. Vytváří mohutné listové růžice, které potlačují travní druhy. Pampeliškám se vzhledem, vlastnostmi i citlivostí na účinné látky v selektivních herbicidech podobají Škarda (Crepis), Jestřábník (Hieracium), Prasetník (Hypochaeris) 
  Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, fluroxypyr
  Selektivní herbicid: 
                            a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            c) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)

 12. Pcháč oset (Cirsium arvense)Pcháč oset (Cirsium arvense)Pcháč oset (Cirsium arvense)
  druh šířící se podzemními výběžky i semeny. Vyznačuje se hlubokými kořeny a značnou odolností proti účinným látkám selektivních herbicidů. U nově založených trávníků je nutné mechanické odstranění, při větším zaplevelení je možné chemické ošetření selektivními herbicidy, ale za použití vyšších dávek.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid (vyšší dávka a jen u mladých rostlin)
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                           

 13. Popenec obecný (Glechoma hederacea)Popenec obecný (Glechoma hederacea)
  vytrvalý druh snášející nízkou seč. V trávníku se šíří prostřednictvím dlouhých nadzemních výběžků.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, fluroxypyr (vyšší dávka) 
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            


 14. Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
  je jedovatý druh, který se často vyskytuje na vhlčích a stinných plochách zejména se zbytky neroložené travní hmoty. Rozmnožuje se pomocí lodyh s dlouhými kořenícími výběžky.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr+MCPA
  Selektivní herbicid:
                            a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            
  b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            c)  Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)
   

 15. Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)
  vyskytuje se na stinných a vlhkých stanovištích, snáší dobře nízkou seč. Rozmnožuje se semeny.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr, mecoprop-P, dicamba
  Selektivní herbicid: 
                           a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                           b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                           c) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)       
                   

 16. Rozrazil (Veronica)Rozrazil (Veronica)
  většinou jednoleté, rychle regenerující odolné druhy snášející nízkou seč. 
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: mecoprop-P
  Selektivní herbicid: 
                           a) Dicotex (Dicotex v eshopu)

 17. Řebříček obecný (Achillea millefolium)Řebříček obecný (Achillea millefolium)
  vytrvalá, středně vysoká bylina rozšiřující se semeny. Snáší časté a nízké kosení, sucho, mechanickou zátěž. Vytváří hustá kola, která zcela vytěsní travní druhy.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, MCPA
  Selektivní herbicid: 
                           
  a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                           b) Bofix  (Bofix v eshopu)


                       

 18. Sedmikráska obecná (Bellis perennis)Sedmikráska obecná (Bellis perennis)
  vytrvalá rostlina, která vytváří listovou růžici pokrývající půdu a tím bránící růstu nízkých druhů trav. Vyskytuje se především v často sekaných a nedostatečně hnojených trávnících. Šíří se semeny a kvete prakticky po celé vegetační období. Dobře snáší nízkou a častou seč i mechanické zatížení.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, +fluroxypyr, +MCPA
  Selektivní herbicid: 
                            a) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            b) Bofix  (Bofix v eshopu)
                           
 19. Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
  Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
  velmi dobře snáší mechanickou zátěž a častou seč. Jedná se o vytrvalý druh, rozmnožující se semeny.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr (vyšší dávka), mecoprop-P,
  Selektivní herbicid:
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            b) Dicotex (Dicotex v eshopu)
                            c) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu)

 20. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
  vytrvalý, odolný se schopnosti dobré regenerace po seči. Šíří se velmi rychle podzemními výběžky.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: fluroxypyr, +clopyralid, +MCPA
  Selektivní herbicid: 
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                            b) Agro Garlon New (Agro Garlon New v eshopu) 21. Truskavec ptačí (Polygonum aviculare)
  dobře snáší častou a nízkou seč, mechanickou zátěž a nedostatek vody. Je to vytrvalý druh, který rychle vytlačuje travní druhy  z trávníku.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid (u starších rostlin je nutné zvýšit dávku)
  Selektivní herbicid:
                            a) Bofix  (Bofix v eshopu)
                           

 22. violka vonná (Viola odorata)Violka vonná (Viola odorata)
  Violka rolní (Viola arvensis)
  patří mezi vytrvalé rostliny, které produkují velké množsví semen, jež mohou být i mravencemi roznášeny na velké vzdálenosti. Společně o ostatními druhy violek je citlivá na stejné účinné látky.
  Účinná látka na selektivní likvidaci v trávníku: clopyralid, +fluroxypyr, +MCPA
  Selektivní herbicid: 
                            a) Violka rolní (Viola arvensis)Bofix  (Bofix v eshopu)
                           Dvouděložné plevele a jejich citlivost na účinné látky
Dvouděložné plevele     Citlivost na účinné látky    
Bršlice kozí noha MCPA+fluroxypyr+clopyralid
Černohlávek obecný fluroxypyr vyšší dávka+clopyralid vyšší dávka
Hluchavka objímavá fluroxypyr, dicamba 
Jahodník obecný fluroxypyr, MCPA 
Jetel plazivý  fluroxypyr vyšší dávka+clopyralid 
Jitrocel (větší, prostřední, kopinatý)  MCPA+fluroxypyr, mecoprop-P 
Kokoška pastuší tobolka  MCPA, mecoprop-P, fluroxypyr, dicamba 
Kontryhel  fluroxypyr vyšší dávka 
Mléč rolní  MCPA, clopyralid 
Mochna (plazivá, husí)  fluroxypyr vyšší dávka 
Pampeliška - smetanka lékařská clopyralid, fluroxypyr 
Pcháč oset clopyralid (vyšší dávka a jen u mladých rostlin)
Popenec obecný  fluroxypyr vyšší dávka, clopyralid 
Pryskyřník plazivý MCPA+fluroxypyr
Ptačinec prostřední, neboli žabinec mecoprop-P, fluroxypyr, dicamba
Rozrazil  mecoprop-P 
Řebříček obecný  clopyralid, MCPA 
Sedmikráska obecná  fluroxypyr+clopyralid+MCPA 
Šťovík (kadeřavý, tupolistý) mecoprop-P, fluroxypyr vyšší dávka
Svlačec rolní MCPA+fluroxypyr+clopyralid
Truskavec ptačí clopyralid (u starších rostlin je nutné zvýšit dávku)
Violky (vonná, trojbarevná, rolní) clopyralid, +fluroxypyr, +MCPASelektivní herbicidy s ohledem na účinné látky
Přípravek Účinná látka Dávka ml
na 100m2 na 500m2
Dicotex

2,4-D 70 g/l, 70 g/l MCPA, 42 g/l mecoprop-P, 20 g/l dicamba 

75ml/3litrů vody 375 ml/15litrů vody

Bofix

200 g/l MCPA, 40 g/l fluroxypyr, 20 g/l clopyralid

40ml/4litrů vody   200ml/20litrů vody
Agro Garlon New

60 g triclopyr, 20 g/l fluroxypyr

   
AGRO Targa Super 5 EC

chizalofop-P-ethyl

   
Duke

69 g fenoxaprp-P-ethyl, 75 g mefenpyr-diethyl 

   
Mustang forte

180 g 2,4-D, 10g aminopyralid, 5g florasulam    

   
Optica TRIO

600 g MCPP-P 

   
Agritox 50 SL

500 g MCPA 

   


Krtek nebo hryzec?

Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů

Víme jak na něj!

  

www.travnik-realizace.cz

 

MLD s.r.o. Trutnov

Lípová 525 (viz. mapa,
GPS: 50°33'37.623"N, 15°54'27.576"E)
541 01 Trutnov
 

Mobilní telefon:
Michal Dufek: +420 777 60 60 65
bezplatné odborné poradenství 

Lenka Dufková: +420 776 65 65 62
e-shop, objednávky, zasílání, fakturace

IČO: 25299905 (viz. obchodní rejstřík)
DIČ: CZ25299905

Celoroční plány hnojení trávníků

Profesionální plastový obrubník Garden Diamond

Celoroční plány hnojení trávníků
Infekční onemocnění v trávníku
Netkané a tkané mulčovací textilie
Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě.

Technika pro všechny druhy trávníkových ploch
Profesionální rozmetadla a sečky Spyker

Plastové obrubníky pro okraje trávníků a okrasné záhony


Řízeně uvolňovaná hnojiva


          Partnerský web

Jednorázová prostěradla

Bateriový mycí strojwww stránky: 
www.travnik-realizace.cz
www.travnikovahnojiva.cz 
www.chorobytravniku.cz
www.selektivni-herbicidy.cz
www.mulcovaci-folie.cz
www.mauki.cz
www.spyker.cz
www.plastoveobrubniky.cz 
www.technikaprotravnik.cz
www.vertikutacetravniku.cz 
www.garden-boom.cz